PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums ir sākta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Valsts tehnikuma ēkā Noliktavas ielā 2” (projekta līguma nr. KPFI-15.3/7) īstenošana, kura mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums"ēkas energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 61 846,9 CO2kg/gadā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 382317.35 EUR, no kurām:

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 38,45% jeb 147 001,02 EUR;
  • PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” finansējums ir 61,55% jeb 235 316,33 EUR.

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas valsts tehnikums” piedalās Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas organizētajā projektā „Metālapstrādes klastera attīstība” (Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/007).
Projekta mērķis ir sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, izglītības un pētniecības institūcijām īstenot kopīgas aktivitātes eksporta apjomu, darbības efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai un jaunu konkurētspēju produktu radīšanai.

 

 

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projekta Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05310 ietvaros aicina pieteikties izglītības programmas „Ķīmijas tehnoloģija” 3. kursa audzēkņus kvalifikācijas praksei Vācijā, Drēzdenē, laika posmā no 12.10.–09.11.2014.

 Kritēriji pretendentiem:

• sekmes vispārējos un profesionālajos mācību priekšmetos;

• uzvedība;

• komunikabilitāte un atvērtība pret vienaudžiem;

• valodu zināšanas.

Šogad augustā jau apritēs gads, kopš Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar partneriem īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Reģionālās partnerības” projektu „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija”.

Skolu neapmeklētībai ir nozīmīga ietekme uz skolēnu turpmāko iekļaušanos darba tirgū un savas dzīves kvalitātes nodrošināšanu, tas ietekmē arī sabiedrības labklājību un

 

Pārrobežu projekts- apmācība sauszemes transporta tīklā un loģistikā

"Zilās apkaklītes"

ELRII – 465  - LogOnTrain -

Īss projekta kopsavilkums

Vairākums uzņēmumu pierobežas apgabalos ražo preces un piedāvā pakalpojumus vietējam tirgum. Pārrobežu saiknes starp uzņēmumiem ir nepietiekami attīstītas, lai gan pieejami ir vairāki ceļu un dzelzceļa savienojumi projekta teritorijā. Galvenais iemesls zināmai atpalicībai pārrobežu tirdzniecībā ir tas, ka jūtams  kvalificēta darbaspēka trūkums

Latvijas Reitingi