PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

1. jūnijā, ceturtdien, 7. stundas laikā – no plkst. 13.20 līdz 14.00 – RVT Aktu zālē notiks audzināšanas stunda Datorikas nodaļas 1.–2. kursu audzēkņiem. Šajā nodarbībā Datorikas nodaļas 4. kursa audzēkņi Deniss Akišins un Artūrs Kostikovs, kā arī skolotājs Māris Danne, kas šā gada sākumā bija Spānijā, pastāstīs par Erasmus+ mobilitātes projektā iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm.

2. jūnijā, piektdien, 6. stundas

nordplusposter

nordplus

Nordplus Jauniešu izglītības projekts

„Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība”

Nordplus Junior Project „Education based on work environment and mutual cooperation”

(No. NPJR-2015/10265)

Šajā projektā piedalās trīs profesionālās skolas no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Projekta koordinators ir PIKC „Rīgas Valsts tehnikums“. Partneriestādes ir Kauņas Tehniskā koledža (Kauno technikos kolegijos) no Lietuvas un Gēteborgas IT ģimnāzija (IT-Gymnasiet Göteborg) no Zviedrijas.

Projekta mērķis ir veicināt pārrobežu un starpskolu dialogu par praktisko mācību un prakses iespējām, projekta rezultātā izveidojot kopēju prakses programmu auto, datorikas un mašīnbūves specialitāšu audzēkņiem. Prakses programmas izveides procesā paredzēts iesaistīt arī visu trīs projekta dalībvalstu darba devējus, lai programmas saturs atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un vajadzībām. Ziemeļu-Baltijas valstu sadarbība dod iespēju izvērtēt un salīdzināt praktisko mācību norisi visās trijās partnerskolās, kā arī pārliecināties, ka rezultāti var būt noderīgi visam Ziemeļu-Baltijas reģionam.

nordplus1


Projekta galvenās aktivitātes ir audzēkņu prakses organizācija un īstenošana, kā arī partneru un darba sanāksmes, kurās projekta partneri plāno projekta realizāciju un izveido prakses programmu. Projekta noslēgumā notiekošajā konferencē projekta dalībnieki informē citas ieinteresētās puses par projektā iegūto pieredzi un rezultātiem.

norplus2

Projekts tiek īstenots divu gadu laikā – no 2015. gada augusta līdz 2017. gada jūlijam.

 

 

25. maijā, ceturtdien, 7. stundas laikā – no plkst. 13.20 līdz 14.00 – RVT Aktu zālē notiks audzināšanas stunda Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 1.–3. kursa audzēkņiem. Šajā nodarbībā Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 4. kursa audzēknes Elizabete Marta Purviņa un Katrīna Elizabete Sīle, kā arī direktores vietniece Inga Šikova, kas šā gada sākumā bija Norvēģijā, pastāstīs par Erasmus+ mobilitātes projektā iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm. Projekta vadītāja informēs par iespēju piedalīties šajā projektā nākamajā mācību gadā.

Laipni aicināti arī citi interesenti!

2. maijā, otrdien, 6. stundas laikā – no plkst. 12.30 līdz 13.10 – RVT Aktu zālē notiks audzināšanas stunda Mašīnbūves nodaļas 1.–3. kursa audzēkņiem. Šajā nodarbībā Mašīnbūves nodaļas 4. kursa audzēkņi Paulis Čipāns un Oskars Raudiņš, kā arī skolotājs Vladislavs Assāns, kas šā gada sākumā bija praksē Zviedrijā, pastāstīs par Erasmus+ mobilitātes projektā iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm. Projekta vadītāja informēs par iespēju piedalīties šajā projektā nākamajā mācību gadā.

Laipni aicināti arī citi interesenti!

Change management forwarding to excellence in vocational educational institutions

2016-1-LV01-KA202-022699

ive

Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji  ir iesaistījušies starptautiskā partnerības projektā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un pastāvīgu izaugsmi profesionālajā izglītībā . Pirmie pavasara apmācību semināri  „Kā ieviest organizatorisko izcilību skolās?” notika Sofijā, Bulgārijā  no 27. februāra līdz 3. martam. Šīs apmācības notika Erasmus + stratēģiskās partnerības projekta ietvaros „Change management forwarding to excellence in vocational educational institutions” (Pārmaiņu vadība ceļā uz izcilību profesionālās izglītības institūcijās) No. 2016-1-LV01-KA202-022699. Galvenais mērķis, īstenojot projektu, ir uzlabot kvalitātes vadības metodes profesionālajās izglītības iestādēs.

Projekta uzdevumi:

1. izvērtēt esošās kvalitātes novērtēšanas pieejas profesionālajās izglītības iestādēs;

2. veikt pašnovērtējumu, kura pamatā ir EFQM un EQAVET principi, kuri sniedz iespēju noteikt organizācijas stiprās un vājās puses;

3. dalīties partneru starpā ar organizācijas kvalitātes vadības pieejām;

4. pilnveidot organizāciju  pārmaiņu vadību, mācoties no partneru stiprajām pusēm;

5. izveidot ieteikumu rokasgrāmatu, kā ieviest pārmaiņu menedžmentu, tiecoties uz izcilību, lai sniegtu atbalstu profesionālajām izglītības iestādēm.

Projekts koncentrējas uz savstarpēju praktiskās pieredzes apmaiņu, uzsverot organizācijas nepārtrauktu izaugsmi un uzlabojumu ieviešanu ilgtermiņā. Darba procesā cenšamies nekoncentrēties tikai uz stiprajām pusēm, bet arī vājo pušu apzināšanu, to uzlabošanu.

Apmācību mērķis bija prezentēt organizācijām izcilības pieeju - The European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) un the excellence model of the European Foundation for Quality Management (EFQM).Apmācībās piedalījās 28 dalībnieki no Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Slovēnijas profesionālās izglītības iestādēm, kuras pārstāvēja direktori, skolotāji un darbinieki, kas iesaistīti kvalitātes vadības ieviešanā. Apmācības notika 5 dienas, kurās teorētiski mācījāmies par izcilības  pieejām un kā tad ikdienā profesionālās izglītības iestādēs to sasniegt. Teorētiskās mācības nomainīja praktiski uzdevumi, diskusijas un simulācija ar GOA-WorkBench®  tiešsaites pašnovērtējumu.

Apmācību laikā pārstāvji no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas apmeklēja divas profesionālās izglītības iestādes, kurās varējām vairāk uzzināt par Bulgārijas kvalitātes prasībām un kā reāli kvalitātes vadība notiek viņu skolās.

Pirmā skola, ko apciemojām, bija Sofijas Profesionālā vidusskola elektronikā „John Atanasov”. Skolas direktore prezentēja esošo kvalitātes sistēmu un kādas ir valsts obligātās prasības kvalitātes vadībā. Viesiem tika parādītas mācību laboratorijas un ciemošanās beigās robotikas pulciņa dalībnieki atraktīvi iepazīstināja ar saviem sasniegumiem.

Otrā skola, kuru apmeklējām, bija Valsts profesionālā vidusskola precīzajā inženierijā un optikā „M.V.Lomonosov”. Skolas direktore iepazīstināja ar pašu izveidoto kvalitātes sistēmu, kurā ir iesaistīti studenti, skolotāji un vecāki. Skolotāji, kuri ir iesaistīti sistēmas veidošanā un uzturēšanā, piedalījās apmācībās, un viņi bija ļoti pateicīgi par šādu iespēju. Viesiem bija iespēja redzēt mācību kabinetus, laboratorijas, kā arī daži skolotāji dalījās pieredzē ar to, kāds bija process kamēr kvalitātes sistēma tika ieviesta.

Apmācības „Kā ieviest organizatorisko izcilību skolās?” bija lieliska iespēja veikt pirmo soli, lai ieviestu kvalitātes pieeju katrā darbā un dalītos rūpēs, cerībās un mērķos, lai sasniegtu izcilību izglītības sistēmā. 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

esfK2

Projekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, modernizējot izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi atbalstāmajās prioritārajās izglītības programmās un uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru - plāno veikt šādas darbības:

  • metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbus;
  • dienesta viesnīcas jaunbūves celtniecības darbus;
  • multifunkcionālas zāles jaunbūves celtniecības darbus, āra sporta laukumu būvniecības darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanu;
  • mācību korpusu Noliktavas ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā atjaunošanas darbus;
  • nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādi prioritāro izglītības programmu – “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Dzelzceļa pakalpojumi”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Autotransports”, “Ķīmijas tehnoloģija”, “Datorsistēmas” un “Programmēšana” - īstenošanai.
  • Projekts tiks īstenots Rīgā, projekta īstenošanas ilgums - no 2017.gada 01.marta līdz 2020.gada 31.jūlijam (kopā 41 mēnesis), ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 01.augustā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 10 550 983, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 8 968 335,55 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 1 582 647,45.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos. 

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/015

 

Publicēts:  07.04.2017.

Latvijas Reitingi