PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Četri Rīgas Valsts tehnikuma skolotāji piedalījās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektā “Be The Change” (“Mainies”), Nr. NPJR-2017/10052, ko koordinēja Alītas Profesionālo mācību centrs no Lietuvas un kas tika īstenots no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūlijam.

Projektā piedalījās 12 profesionālo mācību priekšmetu skolotāji no Rīgas Valsts tehnikuma, Alītas Profesionālo mācību centra un Profesionālās izglītības centra SEDU (Somija). Mobilitātes aktivitātes vienas nedēļas garumā notika katrā projektā iesaistītajā mācību iestādē.

Projekta galvenie mērķi bija:

-          paaugstināt skolotāju kvalifikāciju un dalīties labās prakses pieredzē ar Lietuvas, Somijas, Latvijas un citu valstu kolēģiem;

-          katram skolotājam dot iespēju no jauna izvērtēt savu profesionālo darbību, izmēģināt jaunas mācīšanas vai mācīšanās metodes un jaunu tehnoloģisko aprīkojumu;

-          radīt labvēlīgus apstākļus skolotājiem pilnveidot profesionālo kompetenci, partnervalstī absorbēt izglītības labo praksi un izmantot to savā skolā.

Rīgas Valsts tehnikuma Datorikas nodaļas skolotājs Māris Danne un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas skolotājs Jānis Pavlovskis no 9. līdz 13. aprīlim atradās mobilitātē Somijā. Viņi dažādās mācību iestādes vēroja mācību stundas savā profesionālajā jomā, apmeklēja uzņēmumus un dalījās pieredzē ar ārvalstu kolēģiem.

No 14. līdz 18. maijam mobilitātē Lietuvā bija Datorikas nodaļas skolotājs Edgars Oļehnovičs un Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķe Ieva Dorila. Viņi tikās ar Alītas Profesionālo mācību centra direktoru, vēroja mācību stundas savā profesionālajā jomā un piedalījās sarunās ar lietuviešu kolēģiem.

Rīgas Valsts tehnikuma skolotājiem dalība šajā Nordplus mobilitātes projektā deva iespēju pilnveidot savu profesionālo kompetenci un iepazīties ar mācību darba organizāciju Lietuvas un Somijas izglītības iestādēs.

 

nk2018

23. maijā Rīgas Valsts tehnikuma Aktu zālē norisinājās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Attractive e-learning materials for provision of qualitative education (Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai), Nr. NPJR-2017/10226 noslēguma konference. Konferencē piedalījās projekta vadītāja, koordinatori, audzēkņi, skolotāji no projekta dalībskolām – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Porvoo Starptautiskās koledžas (Somija) un Valgas Apgabala profesionālo mācību centra (Igaunija), kā arī interesenti no Rīgas Valsts tehnikuma un citām profesionālās izglītības iestādēm.

Konferenci atklāja Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, sveicot visus konferences dalībniekus un akcentējot tehnikuma aktīvo iesaistīšanos projektos. Projekta koordinatore no Rīgas Valsts tehnikuma Arita Ošiņa iepazīstināja klātesošos ar projekta īstenošanu – mērķi, periodu, finansējumu, aktivitātēm, dalībniekiem un projekta rezultātiem. Pēc tam projekta dalībskolas prezentēja savas mācību iestādes. Konferences turpinājumā projektā iesaistītie matemātikas skolotāji un audzēkņi pastāstīja par projektā iegūto pieredzi un rezultātiem – audzēkņu aptaujām un “Kahoot” interneta platformā izstrādātajiem e-mācību materiāliem un uzdevumiem. Projekta mājaslapu www.e-learningmath.eu prezentēja tās izstrādātāja Kristīne Kazakēviča.

Konferences noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties “Kahoot” interneta platformā izveidotajā viktorīnā un sacensties ar citiem, atbildot uz āķīgiem un asprātīgiem Rīgas Valsts tehnikuma matemātikas skolotājas Elitas Kazakēvičas sastādītiem jautājumiem.

Projekta īstenotāji cer, ka projekta rezultāti nākotnē būs noderīgi ne tikai pašiem, bet arī citu skolu pedagogiem.

Fotogrāfijas no konferences skatīt šeit.

 

nordplusraksts

Rīgas Valsts tehnikumā šā gada 13.–15. septembrī notika Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai” (Attractive e-learning materials for provision of qualitative education, NPJR-2017/10226) pirmā partneru sanāksme, kā arī pieredzes apmaiņas un darba seminārs. Abos pasākumos piedalījās projekta koordinatori un skolotāji no partnerorganizācijām – Valgas Apgabala profesionālo mācību centra (Igaunija) un Porvoo Starptautiskās koledžas (Somija). Rīgas Valsts tehnikumu, kas ir projekta koordinators, pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, matemātikas skolotājas Elita Kazakēviča, Gene Ķere un Everita Lūrina.

Tikšanās laikā dalībnieki prezentēja savu mācību iestādi un pieredzi darbā ar e-mācību materiāliem, kā arī salīdzināja matemātikas mācību programmas un mācīšanas metodes katrā skolā. Sanāksmes dalībnieki izveidoja aptaujas formu 1. kursa audzēkņiem, kā arī iesaistījās diskusijā par kopēja e-mācību materiāla izveidi matemātikā.

Projekta mērķis ir palīdzēt audzēkņiem apgūt matemātikas pamatus, izmantojot e-mācību materiālus, tā mazinot jauniešu izkrišanu un priekšlaicīgu skolas atstāšanu un palīdzot viņiem sniegt trūkstošās matemātikas zināšanas. Projekta dalībnieki izstrādās e-mācību materiālu matemātikā, kas palīdzēs audzēkņiem vieglāk apgūt šo mācību priekšmetu un padarīs to saprotamāku. Paredzēts arī izveidot atbalsta materiālu skolotājiem, sniedzot īsus ieteikumus par darbu e-vidē.

Projekta norises periods ir 2017. gada augusts – 2018. gada augusts. Nākamā projekta sanāksme notiks 2017. gada 8.–10. novembrī Porvoo, Somijā.

            Projekts tiek īstenots ar Nordplus programmas atbalstu.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

nd

24. maijā RVT Praktisko mācību centrā norisinājās Nordplus Jauniešu izglītības projekta Education based on work environment and mutual cooperation” (Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība), Nr. NPJR-2015/10265 noslēguma konference. Konferencē piedalījās projekta vadītāja, koordinatori, audzēkņi, skolotāji no projekta dalīborganizācijām – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Kauņas Tehniskās koledžas un Gēteborgas IT ģimnāzijas, kā arī citi interesenti.

Projekta vadītāja Sandra Bidzāne bija sagatavojusi prezentāciju par projekta īstenošanas gaitu. Par projektā izstrādātajām prakses organizācijas vadlīnijām stāstīja koordinatore no Kauņas Tehniskās koledžas Esmeralda Štyps. Koordinators no Gēteborgas IT ģimnāzijas Jimmy Lövgren iepazīstināja ar prakses programmas īstenošanu un zviedru valodas mācīšanu. Projekta rezultātus prezentēja koordinatore no Rīgas Valsts tehnikuma Arita Ošiņa.

Konferences otrajā daļā projektā iesaistītie skolotāji Edgars Oļehnovičs no Rīgas Valsts tehnikuma un Andrius Dargužis no Kauņas Tehniskās koledžas stāstīja par prakses programmas saturu un īstenošanu. Ar projekta praksē iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm dalījās visu trīs partnerskolu audzēkņi. Konferences noslēgumā audzēkņi demonstrēja praksē izgatavoto divu līnijsekotāju mašīnu darbību.

Liels paldies direktores vietniecei Ingai Šikovai un viņas palīgiem par atsaucību un laipno uzņemšanu Praktisko mācību centra telpās!

nd1

nd2

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

nordplusposter

nordplus

Nordplus Jauniešu izglītības projekts

„Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība”

Nordplus Junior Project „Education based on work environment and mutual cooperation”

(No. NPJR-2015/10265)

Šajā projektā piedalās trīs profesionālās skolas no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Projekta koordinators ir PIKC „Rīgas Valsts tehnikums“. Partneriestādes ir Kauņas Tehniskā koledža (Kauno technikos kolegijos) no Lietuvas un Gēteborgas IT ģimnāzija (IT-Gymnasiet Göteborg) no Zviedrijas.

Projekta mērķis ir veicināt pārrobežu un starpskolu dialogu par praktisko mācību un prakses iespējām, projekta rezultātā izveidojot kopēju prakses programmu auto, datorikas un mašīnbūves specialitāšu audzēkņiem. Prakses programmas izveides procesā paredzēts iesaistīt arī visu trīs projekta dalībvalstu darba devējus, lai programmas saturs atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un vajadzībām. Ziemeļu-Baltijas valstu sadarbība dod iespēju izvērtēt un salīdzināt praktisko mācību norisi visās trijās partnerskolās, kā arī pārliecināties, ka rezultāti var būt noderīgi visam Ziemeļu-Baltijas reģionam.

nordplus1


Projekta galvenās aktivitātes ir audzēkņu prakses organizācija un īstenošana, kā arī partneru un darba sanāksmes, kurās projekta partneri plāno projekta realizāciju un izveido prakses programmu. Projekta noslēgumā notiekošajā konferencē projekta dalībnieki informē citas ieinteresētās puses par projektā iegūto pieredzi un rezultātiem.

norplus2

Projekts tiek īstenots divu gadu laikā – no 2015. gada augusta līdz 2017. gada jūlijam.

 

RVT Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70 no 24. līdz 28. oktobrim notika Nordplus Jauniešu izglītības programmas ietvaros RVT īstenotā projekta Education based on work environment and mutual cooperation (Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība), Nr. NPJR-2015/10265 prakses pirmā daļa. Tajā no RVT piedalījās D4-1 grupas audzēkne Kristīne Kazakēviča un skolotājs Edgars Oļehnovičs no Datorikas nodaļas, kā arī M3 grupas audzēknis Toms Pedecis un skolotāja Aiva Dambīte no Mašīnbūves nodaļas. Kopā ar mūsu audzēkņiem un skolotājiem prakses uzdevumus veica arī skolotāji un studenti no projekta partnerskolām – Kauņas Tehniskās koledžas (Lietuva) un Gēteborgas IT ģimnāzijas (Zviedrija).

Prakses mērķis ir uzbūvēt līnijsekotājas mašīnas modeli. RVT īstenotās prakses laikā projekta dalībnieki iemācījās strādāt ar metālapstrādes tehniku un programmatūru, veidojot mašīnas plati un riteņus. Izaicinājums visiem bija darbs ar Solid Edge datorprogrammu, jo lielākā daļa to iepriekš nebija apguvusi. Taču jaunieši un viņu skolotāji veiksmīgi tika galā ar šo uzdevumu un Solid Edge programmā izveidoja mašīnas modeli un detaļas.

Projekta dalībnieki ne tikai piedalījās prakses īstenošanā, bet arī devās ekskursijā uz elektronikas daļu ražošanas uzņēmumu AS “HansaMatrix” Ogrē un starptautiskās programmēšanas kompānijas “Accenture” nodaļu Rīgā. Prakses sākumā mūsu ārvalstu viesi tika iepazīstināti ar Latviju un Rīgas Valsts tehnikumu. Projekta dalībnieki piedalījās arī komandas saliedēšanas aktivitātēs, kā arī devās nelielā ekskursijā pa Vecrīgu.

Prakses laikā notika arī projekta partneru sanāksme, kurā piedalījās projekta vadītāja no RVT un koordinatori no visām trijām partnerskolām, pārrunājot un risinot dažādus projekta īstenošanas jautājumus.

Prakses noslēgumā studenti un skolotāji saņēma sertifikātus par veiksmīgu dalību projekta prakses pirmajā daļā Rīgas Valsts tehnikumā.

Nākamā prakses daļa notiks Lietuvā 2017. gada februārī. Prakse noslēgsies Zviedrijā 2017. gada aprīlī.

Projekta vadītāja Sandra Bidzāne un koordinatore Arita Ošiņa saka lielu paldies skolotājiem Aivai Dambītei un Edgaram Oļehnovičam, direktora vietniecei profesionālās izglītības jomā Ingai Šikovai un kolēģei Rebekai Sīlei par atsaucību un palīdzību projekta prakses organizēšanā!

Plašāka informācija par RVT īstenoto Nordplus projektu mājaslapā: www.ewemc.com

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi