PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Konferenci organizēja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un Nodibinājums „Latvijas Izglītības fonds” 2015.gada 14.oktobrī. Tajā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti, Valsts izglītība satura centra, nozaru ekspertu padomju, uzņēmumu asociāciju pārstāvji, augstskolu docētāji, profesionālo izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.

Nostādne: Latvijas valsts ekonomikas attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi var nodrošināt kompetenti speciālisti, kas dzīves garumā attīsta savas zināšanas, vērtības, prasmes, spējas, intereses.

Konferencē apspriešanai tika izvirzīti šādi jautājumi:
1. Karjera un izaugsme: kā motivēt jauniešus mērķtiecīgai sevis attīstīšanai.
2. Izaugsmes atbalsta sistēma un tās nozīmīguma paaugstināšana karjeras veidošanas procesā.
3. Reālā darba vide un prakse kā nozīmīga sastāvdaļa profesionālās izglītības kvalitātei un jauniešu sekmīgai integrācijai darba tirgū.
4. Profesionālās izglītības iestādes darbs ar pirmā mācību gada izglītojamiem, sekmējot viņu adaptāciju jaunajā vidē un risinot jauniešu problēmas, ja vēlmes neatbilst piedāvājumam.
5. Profesionālās izglītības iestādes sadarbība ar absolventiem, veicinot viņu tālāku karjeras attīstību.

Konferences referenti:

1. Ilgvars Forands - Latvijas Izglītības fonds. Dr. paed. “Karjera. Teorija un prakse”.
2. Laila Uzule - VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”. “Palīdzam saskatīt izaugsmes iespējas”.
3. Guna Pudule - Iļģuciema vidusskola. Dr.sc.admin. “Karjeras izglītības atbalsta sistēmas veidošana un vadība: problēmas un risinājumi”.
4. Inta Jaunzeme - Latvijas Universitātes Karjeras centrs. Dr.sc.admin. "Holistiskā pieeja atbalsta nodrošināšanā jauniešiem”.
5. Nora Kalēja - Valsts izglītības attīstības aģentūra. “Karjeras attīstības atbalsts profesionālās izglītības iestādēs - no teorijas uz praksi”.
6. Zaiga Kriķe - PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”. “Izglītojamo motivācija”.
7. Madara Dzene - Rīgas tehniskās universitātes Karjeras centrs.”RTU pieredze”
8. Jānis Logins - Izglītības un karjeras portāls „Prakse.lv.” „Jauniešu integrācija darba tirgū“.
9. Dagnija Vanaga - PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”.“Darba vidē balstīta izglītība - nozīmīgs karjeru veicinošs faktors”.

Konferences vadītājs Jānis Ēriks Niedrītis – Dr.oec., RTU profesors.

 


Konferences dalībnieki konstatē:

1. Latvijā 2015.gadā 50 000 jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu. Darbu atrod tikai 10% no pamatizglītību ieguvušiem, 43% - no vidējās izglītības un 67% - no augstākās izglītības ieguvušiem.
2. Nav vienota izpratne par karjeras izglītības nozīmību (indivīdam, skolai, valsts institūcijām), par jēdzienu saturu (karjeras izglītība, karjeras atbalsts, karjeras vadības prasmes, karjeras vadības kompetence); par plānošanas dokumentu sasaisti ar īstenošanas procesu (pienākumi, atbildība, pārraudzība).
3. Karjeras vadība pastāv ciešā saskarē ar izglītības lomu izpratni - izglītība kā mērķis, kā process, kā rezultāts, kā līdzeklis, kā vērtība. Lomas nozīmīgums ir atkarīgs no valsts politiskās un sociālās struktūras, sabiedrības un indivīda vajadzībām.
4. Nepilnīga sadarbības ir starp karjeras izglītības īstenošanā iesaistītajām pusēm (izglītības iestādes un darba vide).
5. Pastāv normatīvo dokumentu interpretācijas iespējas (standarti).
6. Ne visas darba vietas aktīvi iekļaujas karjeras veidošanā, darba vidē balstītas izglītības ieviešanā.
7. Nepietiekoši karjeras izglītības saturs integrēts mācību priekšmetos.
8. Jauniešiem nepietiek „ Karjeras vadība prasmes” - sevis izpratne, darba tirgus un izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmuma pieņemšana un īstenošana - kas palīdzētu apzināti un mērķtiecīgi virzīt karjeru.
9. Izglītības process nodrošina profesionālo kompetenci, tomēr būtiska izglītības satura daļa ir dzīves kompetences veidošana, kas ietver ekonomisko kompetenci, politisko kompetenci, kultūras kompetenci un personisko kompetenci.

Konferences dalībnieki iesaka:
1. Mācību iestādēm:
1.1. izveidot atbildīgu institūciju (dienestu) karjeras darba plānošanai, koordinēšanai un organizēšanai, iesaistot tajā visu pedagoģisko kolektīvu, akcentējot individuālo pieeju audzēkņiem, nodrošinot viņiem karjeras konsultācijas.
1.2. karjeras attīstībai secīgi nepieciešams: nodrošināt atbalstu reflektantiem; veikt adaptāciju mācību iestādē; veidot motivāciju apgūt zināšanas un prasmes izvēlētajā nozarē un profesijā; nodrošināt praktiskās pieredzes un prasmes apgūšanu; īstenot pārdomātu pāreju no izglītības procesa uz darba vidi; sekot absolventu dzīves un darbības virzībai.
2. Karjeras izglītības atbalsta sistēmai:
2.1. izvērtēt esošo karjeras izglītības īstenošanas situāciju;
2.2. izstrādāt karjeras izglītības ieviešanas un īstenošanas plānu;
2.3. veikt karjeras izglītības sistemātisku īstenošanas koordinēšanu, izvērtēšanu, pilnveidi;
2.4. karjeras veidošanā attīstīt indivīda spējas būt mobilam mūsdienu mainīgos apstākļos un situācijās;
2.5. sekmēt vienotu izpratni par karjeras izglītību.

 

Latvijas Reitingi