PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikums sadarbībā ar Latvijas Izglītības fondu, sagaidot tehnikuma 95 gadu jubileju, organizēja konferenci „Profesionālās izglītības attīstības tendences un iespējas”

Konferencē ar referātu par Rīgas Valsts tehnikuma mācību metodisko darbu un materiālās bāzes pilnveidošanu ziņoja direktore Dagnija Vanaga. Tehnikumā, izmantojot Eiropas fonda finansējumu, tiek būvēts jauns mācību korpuss, kurā labiekārtotās laboratorijās un darbnīcās mācīsies mašīnbūves, poligrāfijas, kokapstrādes un citu nodaļu audzēkņi. Tehnikums iekļāvies vairākos starptautiskos projektos, bet par mācību intensifikācijas paņēmienu, izmantojot asociatīvos tēlus, tehnikums vada projektu, kurā piedalās septiņas Eiropas valstis.

Lielu interesi izraisīja Rīgas Tehniskās universitātes profesora, ekonomikas doktora Jāņa Ērika Niedrīša aktuālais referāts „Cilvēku profesionālās mobilitātes attīstības konceptuālie aspekti”. Referents izskaidroja un pamatoja tēzi, ka notiekošās pārmaiņas izvirza prasību ātrāk adaptēties jaunajiem ārējās vides apstākļiem, tā sekmējot konkurētspēju. Profesionālajai izglītībai lielāka uzmanība būtu jāvelta cilvēku profesionālajai mobilitātei, tam jābūt kā procesam, kas pamatojas uz kompetenču sistemātisku atjaunināšanu.

Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma metodiķes Anitas Zaļaiskalnes ziņojums „Profesionālās izglītības programmu satura izstrādes problēmas un risinājumi” bija veltīts pārejai no mācīšanas paradigmas uz mācīšanās paradigmu, akcentējot izglītības iestādes tiesības aktualizēt mācību saturu.

Vadības zinātņu doktore Gunta Kintaiepazīstināja ar pētījumu „Mācīšanās rezultāti Latvijas profesionālajā izglītībā”.

Rīgas Valsts tehnikuma psiholoģe Zaiga Kriķe konferences dalībniekiem prezentēja pētījuma - „Jauniešu karjeras izaugsme profesionālajā izglītībā” -pirmos rezultātus.

Pedagoģijas doktors Ilgvars Forands savā referātā „Profesionālās izglītības ekonomiskie un neekonomiskie aspekti” norādīja, ka mācību procesa ieguvumi jāvērtē arī no audzēkņu viedokļa un kā dažkārt dominē tikai jēdziens „darba tirgus”. Nākošais speciālists nav tikai darbaspēks, bet indivīds ar pašregulācijas un pašvērtējuma spējām.

 

 

 

Latvijas Reitingi