PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

1. LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS METODISKĀ KOMISIJA

I. Dūdele. Divdabja teiciens.Tiešā un netiešā runa. 2014,-15 lpp.

M.Glazjeva. Pārbaudes darbi latviešu valodā.2014. -30 lpp.

M.Glazjeva. Praktiskā stilistika. 2014. -106 lpp.

M.Glazjeva. Elektroniskie materiāli: grāmata ( Word faili) - 5 prezentācijas (PDF faili).

M. Janeviča. Metodiskie materiāli latviešu valodā un literatūrā. 2013

M.Janeviča. Metodiskie materiāli latviešu valodā un literatūrā 2013./14. Elektroniskie materiāli:

27 Word faili, 7 PowerPoint prezentācijas.

D. Ziediņa. Metodiskie materiāli latviešu valodā un literatūrā.2013. Elektroniskie materiāli: e-mācību līdzeklis.

2. MATEMĀTIKAS UN FIZIKAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

I. Jāvalde. Pārbaudes darbi 1., 2., 3. Kursiem. 2012. (izdales materiāli).

O.Geislere. Matematisko modeļu jēdziena pielietošana teksta uzdevumos. 2014. (patstāvīgie darbi).

E. Kazakēviča. Metodiskie materiāli matemātikā un augstākajā matemātikā 2013. Elektroniskie materiāli: PDF faili (2 uzdevumu krājumi, 2 konspekti).

I. Griņičeva. Metodiskais materiāls matemātikā.2013. - 84 lpp.Elektroniskiais materiāls: PDF fails

G.Ķere. Metodiskie materiāli matemātikā. (Diagnostikas darbi, Kontroldarbi, Pārbaudes darbi, Patstāvīgie darbi, Radošie darbi). 2013.

3. ĶĪMIJAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

I. Bombiza.Ķīmijas tehnoloģijas aparāti un procesi.2012.-52 lpp.

I. Bombiza. Ievads specialitātē.2012.-28 lpp.

I. Federe Darba aizsardzība.2012.-24 lpp.

I. Vdoviča. Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze.2012.-28 lpp.

I.Vdoviča. Vispārīgā ķīmija.2012.-20 lpp.

I. Mateusa – Krūkle. Materiālķīmija. 2012. (uzdevumu krājums).

4. SVEŠVALODU METODISKĀ KOMISIJA

K. Šilova. Diagnosticējoši un pārbaudes darbi angļu valodas stundā profesionālā izglītība.2014.-25 lpp.

M. Lazdiņa. Angļu valodas olimpiādes uzdevumi.2012.

M.Lazdiņa. Angļu valodas olimpiādes uzdevumi.2013.

G. Gluhova. Metodiskie materiāli krievu valodā. 2012. Elektroniskie materiāli: 6 Word faili.

5. KOMERCZINĪBU UN EKONOMIKAS PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

L. Pudule. Grāmatvedības pamati. 2013.(1. Daļa) -104 lpp.

L. Pudule. Norēķini par darba samaksu. 2013.- 45 lpp.

A. Zenčaka. Finanses un kredīti. 2013.- 79 lpp.

                   I. Ruperte. Mācību priekšmeta „Klientu apkalpošanas organizācija” programma. 2013.- 5 lpp. Elektroniskais materiāls PDF fails (Mācību programma).

I.Ruperte. Mācību priekšmeta „Klientu apkalpošanas organizācija” apakštēmai „Uzņēmuma produktu popularizēšanas pasākumi” (23 stundas) izstrādāti 2014. Elektroniskie materiāli PDF faili: Lekciju konspekts. Praktiskie darbi. Patstāvīgie darbi. Prezentācijas.

L. Umbraško .Metodiskais materiāls loģistikā. 2013. -55 lpp.Elektroniskie materiāli: 20  PowerPoint prezentācijas, Word fails.

A. Papins. Metodiskie materiāli komerczinībās 2012. Elektroniskie materiāli PDF faili.

K. Paipala Metodiskie materiāli. Elektroniskie materiāli: 35 PowerPoint prezentācijas, 44 Word faili: Mārketings. Prezentācijas. Prezentācijas projekta ietvaros. Testi.

I. Forands. Vadībzinība .2013.- 174 lpp.

6. POLIGRĀFIJAS NOZARES PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

A. Sondors. Materiālķīmija. 2012. Uzdevumu krājums.

T. Grafova. Grāmatas maketēšana – secība, noteikumi.2014. - 11 lpp.

T.Grafova. Praktiskā darba uzdevumi: MS WORD, MS PowerPoint programmu apgūšanā.  2014.

7. DZELZCEĻA NOZARES PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

I. Grivane. Palīglīdzeklis rasēšanas skolotājam. 2013. - 94 lpp.

I . Grivāne. Centralizētā kvalifikācijas eksāmena materiāli specialitātē „Lokomotīvu saimniecības tehniķis”.2013. - 143 lpp.

J. Griņevska. Vagonplūsmu organizācija ekspluatācijas iecirknī.2014. - 15 lpp.

J. Griņevska. Iecirkņu un šķirotavas staciju sašaurinājumu caurlaides spējas aprēķins.2014. - 9 lpp.

8. ENERĢĒTIKAS PROFESIONĀLO  MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

R. Heimane. Elektronika. 2012. - 240 lpp.

R.heimane. Elektriskie mērījumi. 2012. - 224 lpp.

9. VĒSTURES UN SOCIĀLO ZINĪBU METODISKĀ KOMISIJA

B. Bržeska. Metodiskie materiāli tiesību pamatos un darba tiesībās.2013. - 19 lpp. Elektroniskais materiāls Word fails.

Z. Kriķe. Audzināšanas stundas 2014. Prezentācijas materiāls psiholoģijā. Power Point  prezentācija.

Z.Kriķe. Realizētie pētijumi. Pētijuma materiāli.2014. Power Point  prezentācija.

10. BIROJA DARBA  PROFESIONĀLO  MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

D. Skutāne. Metodiskais materiāls Biroja darba organizācijā.2014. - 119 lpp. Elektroniskiais materiāls Word fails.

11. KOKAPSTRĀDES  PROFESIONĀLO  MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

J. Stepiņš. Metodiskie materiāli  2013. Elektroniskie materiāli: Mastercam X7 videoapmācības rullīši (10 gabali).

12. AUTO MEHĀNIKAS TEHNOLOĢIJU PROFESIONĀLO  MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

A. Žebers. Metodiskie materiāli. Elektroniskie materiāli: 3 Word faili.

E. Aperāns, E. Geislers. Metodiskie materiāli. Elektroniskie materiāli: 4 PowerPoint prezentācijas.

     2013. Grāmata.

Latvijas Reitingi