PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju, darbnīcu korpusa jaunbūvi, savienojošā vestibila izbūvi ar darbnīcu korpusu, metālapstrādes darbnīcas rekonstrukciju, inženiertehnisko tīklu un daļējas teritorijas izbūvi atbilstoši akceptētajam būvprojektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem, pielāgojot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo mācību priekšmetu apguvē, aprīkojot praktisko mācību darbnīcas, klases, bibliotēku un citas telpas ar mūsdienīgām iekārtām.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību centra Dārzciema ielā 64, Rīgā, būvniecības darbi ir pabeigti. Laika periodā no 2015.gada augusta līdz 2015.gada oktobra beigām ir veikta sarunu procedūra ar būvdarbu veicēju SIA “Merks” par papildus, iepriekš neparedzētu būvdarbu veikšanu objektā. Turpinās iepriekš izsludinātais būvniecības tehnoloģiskais pārtraukums līdz brīdim, kad tiks saņemta nepieciešamā tehniskā dokumentācija.

 

        

    Foto: Skats uz Mācību korpusu

 

Foto: Darbnīcu korpuss

Šo būvdarbu autoruzraudzību veic tehniskā projekta izstrādātāji SIA „NAMS” un būvuzraudzību nodrošina SIA „REM PRO”. Būvdarbu izpildes termiņš plānots 16 (sešpadsmit) mēneši, kurā neietilpst tehnoloģiskais pārtraukums.

Šajā posmā izsludināti vēl pēdējie iepirkumi mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes aktivitātē, kā arī noslēgti iepirkuma līgumi ar iepriekš izsludināto iepirkumu uzvarētājiem.

Projekta kopējo izmaksu summa – EUR 9 566 741, t.sk., ERAF finansējums – EUR 8 227 397.26 (86% ) un valsts finansējums – EUR 1 339 343.74 (14%).

Projekta īstenošanas termiņš noteikts līdz 2015.gada 15.decembrim.

RVT Projektu nodaļa

2015.gada novembrī

Latvijas Reitingi