PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju, darbnīcu korpusa jaunbūvi, savienojošā vestibila izbūvi ar darbnīcu korpusu, metālapstrādes darbnīcas rekonstrukciju, inženiertehnisko tīklu un daļējas teritorijas izbūvi atbilstoši akceptētajam būvprojektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem, pielāgojot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo mācību priekšmetu apguvē, aprīkojot praktisko mācību darbnīcas, klases, bibliotēku un citas telpas ar mūsdienīgām iekārtām.

2014.gada 14. aprīlī tika uzsākti PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību centra Dārzciema ielā 64, Rīgā, būvniecības darbi, kurus veic SIA „Merks”, un laika periodā no 2015.gada maija līdz 2015.gada jūlija beigām ir paveikts šāds darba apjoms:

 Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums  Tāmes izmaksas, EUR Izpildītais darba apjoms  no būvdarbu sākuma, %
MĀCĪBU KORPUSS 1 950 706,38 88,64%
DARBNĪCU KORPUSS 2 141 914,19 97,75%
METĀLAPSTRĀDES DARBNĪCA 280 220,69 95,92%
SPECIALIZĒTIE DARBI - ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS 411 379,50 92,72%
Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 239 211,04 85,22%

Visi būvniecības un apdares darbi uz 2015.gada 30.jūniju ir pabeigti. Ievērojot to, ka Tehniskajā projektā konstatētas nepilnības un ir nepieciešamas tā izmaiņas, kā rezultātā nav lietderīgi turpināt būvdarbu procesu objektā līdz nepieciešamo Tehniskā projekta izmaiņu apstiprināšanai Rīgas pilsētas būvvaldē, 2015.gada 30.jūnijā tika noteikts būvniecības tehnoloģiskais pārtraukums.

            Foto: Skats no Darbnīcu korpusa jumta

 

Foto: Mācību korpusa pirmā stāva gaitenis.

Šo būvdarbu autoruzraudzību veic tehniskā projekta izstrādātāji SIA „NAMS” un būvuzraudzību nodrošina SIA „REM PRO”. Būvdarbu izpildes termiņš plānots 16 (sešpadsmit) mēneši, kurā neietilpst tehnoloģiskais pārtraukums.

Šajā posmā izsludināti arī vairāki iepirkumi mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes aktivitātē, kā arī tiek izvērtēti saņemtie piedāvājumi iepriekš izsludinātajos iepirkumos.

Projekta kopējo izmaksu summa – EUR 9 566 741, t.sk., ERAF finansējums – EUR 8 227 397.26 (86% ) un valsts finansējums – EUR 1 339 343.74 (14%).

Ņemot vērā izsludināto būvniecības tehnisko pārtraukumu, PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” ir ierosinājis pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz  2015.gada 15.decembrim.

RVT Projektu nodaļa

2015.gada augustā

Latvijas Reitingi