PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

RVT realizē profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.

RVT ir daudzpusīgākais profesionālās izglītības kompetences centrs Latvijā. Tehnikumā šobrīd tiek īstenotas 39 akreditētas profesionālās izglītības programmas. 14 atšķirīgās profesionālās vidējās izglītības programmu grupās, kā arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas. Tehnikumā mācās vairāk nekā 2000 audzēkņu.

RVT nodrošina valsti ar augsti kvalificētiem speciālistiem, saglabā sabiedrībā dominējošās kultūras vērtības un darba tikumu, panākot, ka tehnikums audzēkņiem ir ne tikai zināšanu sniedzējs, bet arī garīgu un morālu vērtību veidotājs.

RVT tiek īstenots mērķtiecīgs darbs, lai izglītojamie gūtu ne tikai zināšanas un prasmes, bet radītu iespējas viņiem veidoties par patstāvīgu, atbildīgu, garīgi bagātu, radošu personību, mūsdienu sabiedrības pilsoni, sniegtu atbalstu viņu garīgai un fiziskai attīstībai.

RVT rosina jauniešus aktīvai un radošai darbībai skolas/pilsētas/valsts sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā, nodrošinot audzēkņiem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.

Par RVT pirmsākumu uzskatāms 1918.gada 21.oktobris, kad ar būvinženieru grupas iniciatīvu Rīga atvēra Būvtehniskās sabiedrības tehnikumu, bet jau 1919.gada 24.augustā Latvijas valdība tehnikumam nodeva bijušās Nikolaja ģimnāzijas telpas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1c, kur tehnikums atrodas arī šobrīd. Latvijas valdība 1919.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu šeit atvērt tehnisko vidusskolu.

Latvijas Reitingi